قسمت چهارم شب آفتابی-شبکه۳

قسمت چهارم شب آفتابی-شبکه۳

….

 آرشیو برنامه این هفته

شنبه۲۴آذر۱۳۹۷

لینک برنامه

قسمت چهارم

۲۴آذرماه۱۳۹۷

کارشناسان

دکتر افشین گلستان

دکتر علی اکبر فرجادیان

لینک رزومه اساتید

…..

برنده ی این هفته شب آفتابی

 آقای فیروز محمدی

از استان آذربایجان غربی

درباره نویسنده