قسمت دوم شب آفتابی-شبکه۳

قسمت دوم شب آفتابی-شبکه۳

….

آرشیو برنامه این هفته

قسمت دوم

۱۱آذر ۱۳۹۷

کارشناسان

دکتر مسلم خانی

دکتر  حمیدرضا عظیمی

لینک رزومه اساتید

…..

برنده ی این هفته شب آفتابی

خانم حسنی پور رحیمی

از استان کرمانشاه

درباره نویسنده