قسمت اول شب آفتابی-شبکه۳

قسمت اول شب آفتابی-شبکه۳

….

 آرشیو برنامه این هفته

قسمت اول

۳آذرماه۱۳۹۷

کارشناسان

دکتر افشین گلستان

دکتر علی اکبر فرجادیان

دکتر فریدون گل افرا

لینک رزومه اساتید

…..

برنده ی این هفته شب آفتابی

آقای محمد ادیب

ازهویزاوی

درباره نویسنده