قسمت یازدهم شب آفتابی-شبکه۳

قسمت یازدهم شب آفتابی-شبکه۳

کارشناسان:

دکتر افشین گلستان

دکتر انصاری

…..

برنده ی این هفته شب آفتابی

آقای ………… 

از استان …………

درباره نویسنده