قسمت پنجم شب آفتابی-شبکه۳

قسمت پنجم شب آفتابی-شبکه۳

….

 آرشیو برنامه این هفته

یکشنبه ۲دیماه ۱۳۹۷

….

قسمت پنجم

۲دیماه۱۳۹۷

کارشناسان:

دکتر حمیدرضا عظیمی

دکتر فریدون گل افرا

…..

برنده ی این هفته شب آفتابی

آقای بهمن روحانی

از استان آذربایجان شرقی

درباره نویسنده