قسمت هفتم شب آفتابی-شبکه۳

قسمت هفتم شب آفتابی-شبکه۳

قسمت هفتم

۱۵دیماه۱۳۹۷

کارشناسان:

دکتر افشین گلستان

دکتر محمد مهدی ربانی

 

…..

برنده ی این هفته شب آفتابی

آقای حسین کریمی  

از استان مازندران

درباره نویسنده