دکتر میثم شفیعی

دکتر میثم شفیعی

سوابق علمی و پژوهشی

 

۱- سوابق تحصیلی

 

کسب رتبه اول علمی در مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی با معدل ۱۹٫۱۲ از دانشگاه علم و هنر

 

کسب رتبه اول علمی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، گرایش تولید عملیات با معدل ۱۹٫۱۳ از دانشگاه یزد

 

دانش آموخته دوره دکترای مدیریت، گرایش بازاریابی بین الملل با معدل ۱۷٫۹۲ و رساله درجه عالی از دانشگاه تربیت مدرس

 

انجام پایان نامه مقطع کارشناسی با عنوان «طراحی سیستم تعمیرات نگهداری کارخانه پلی استر یزد» با نمره ۱۹٫۵ و درجه عالی

 

انجام پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل سنجش میزان نابی تولید در واحدهای صنعتی و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود آن ها (مطالعه موردی: صنایع کاشی و سرامیک منتخب استان یزد)» مورد حمایت توسط سازمان صنایع و معادن استان یزد و شرکت کاشی یزد به عنوان حامی طرح با نمره ۱۹٫۷۵ و درجه عالی

 

انجام رساله دکتری با عنوان «طراحی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران» با نمره ۱۹٫۲۵ و درجه عالی

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۵

 

عضو هیات علمی وابسته دانشگاه علم و هنر یزد از سال ۱۳۹۳

 

۲- سوابق تحریر کتاب

 

ترجمه و تالیف کتاب در نوبت چاپ با عنوان “بازاریابی برای زنان؛ ناگفته هایی از بزرگترین بازار بخش جهانی” توسط انتشارات ایده خلاقیت

 

تالیف کتاب در نوبت چاپ با عنوان “ارزشگذاری نیروی انسانی؛ با بهره گیری از رویکرد حسابداری منابع انسانی” توسط انتشارات ایده خلاقیت

 

۳- مقالات علمی پژوهشی

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “سنجش کارایی کتابخانه های دانشگاه یزد با رویکرد DEA وBorda ” در شماره پائیز ۱۳۸۶ فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی بخش آموزش عالی” در شماره پائیز ۱۳۸۷ فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “سنجش کیفیت خدمات در شرکت مخابرات استان یزد با رویکرد servqual” در شماره دی ۱۳۸۷ دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “طراحی مدلی برای سنجش درجه نابی شرکت های تولیدی با رویکرد سلسله مراتبی مؤلفه های تولید ناب” در شماره بهار و تابستان ۱۳۸۸ مجله علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “شناسایی و رتبه بندی مولفه های هوش هیجانی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی شهرستان یزد” در شماره پائیز ۱۳۸۷ فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “سنجش درجه نابی با رویکرد مدل تعالی سازمانی EFQM و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در صنایع کاشی و سرامیک استان یزد” در شماره زمستان ۱۳۸۹ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت ایران(مدرس علوم انسانی سابق)

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “ارزیابی تولید ناب با رویکرد سلسله مراتبی(مورد: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد)” در شماره ۲۲ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “تجزیه و تحلیل شکاف جنسیتی در کاربری اینترنت دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد)” در شماره پاییز و زمستان ۱۳۸۹ دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه زنان

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی(مورد: کتابخانه های عمومی شهرستان یزد)” در شماره بهار ۱۳۹۰ فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “مقایسه و رتبه بندی عملکرد مالی شرکت های مخابرات استانی با رویکرد مدل جمعی تحلیل پوششی داده ها و روش کارایی متقاطع” در شماره ۷۶ فصلنامه علمی پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان ” ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و تحلیل رابطه خاکستری (مورد : شرکت های مخابرات استانی)” در شماره تابستان و پائیز ۱۳۹۰ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “آسیب شناسی صادرات نظامی ایران(مورد: یکی از سازمان های مادر تخصصی کشور)” در شماره تابستان ۱۳۹۰٫ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان ” الگوی مدیریت اخلاق در سازمان در مکاتب غربی و آموزه های علوی و مقایسه تطبیقی آن ها ” در شماره ۱۲ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان ” ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از رویکرد دومرحله ای تئوری خاکستری و تکنیک تحلیل پوششی داده ها(مورد : شرکت های مخابرات استانی)” در شماره زمستان ۱۳۹۱ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای مدیریت در ایران

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان ” ارزیابی کارایی شرکت های بیمه با استفاده از رویکرد دو مرحله ای آزمون توزیع دو جمله ای و تکنیک تحلیل پوششی داده ها(مورد: شرکت های بیمه در ایران)” در شماره های ۲۷ و ۲۸٫ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان ” ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل رابطه خاکستری(مورد: شرکت های مخابرات استانی)” در شماره زمستان ۱۳۹۱ فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت خدمات شهری در پروژه های توسعه خدمت جدید” در شماره ۶۸ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر هوش هیجانی با گرایش به کارآفرینی دانشجویان؛ با تاکید بر ویژگی های جنسیتی و قومیتی” در شماره ۸۴ فصلنامه علمی پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه

 

اخذ پذیرش قطعی برای چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “طراحی مدل آسیب شناسی صادرات نظامی ایران” از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “نگاهی انتقادی بر پدیده فمینیسم اسلامی و ارزیابی میزان گرایش دانشجویان دختر به آن(مورد: دانشجویان دختر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد)” در شماره چهارم دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه زنان

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود بهره وری مدیران زن آموزش و پرورش با استفاده از مدل کانو(مورد: اداره آموزش و پرورش منطقه یک تهران)” در شماره ششم دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه زنان

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “مدیریت هزینه در صنعت خودرو با رویکرد تکنیک تاناکا(مورد مطالعه: موتور خودرو پراید)” در شماره ۱۸ فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “بررسی ارزش ویژه برند بانک صادرات و واکاوی از اثرات سوء استفاده های مالی بر آن از نگاه مشتری” در شماره ۸ فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “آسیب شناسی تحریم نظام بانکی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی” در شماره ۱۶ فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “تحلیلی بر عوامل بحرانی موفقیت شهرداری ها در توسعه خدمات جدید با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری(مورد:حوزه زیباسازی شهرداری منطقه ۱ تهران)” در دوره ۶، شماره ۲ فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “بررسی ارتباط بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بخش عمومی” در شماره ۳ سال ۹ فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “تحلیلی بر عوامل موثر بر پیشنهادیه ارزش مشتری در صنعت پوشاک(مورد: پوشاک پل)” در شماره تابستان ۱۳۹۲ فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان ” رویکرد معنوی به رضایت شغلی:بررسی رابطه دینداری و عمل به باورهای دینی با رضایت شغلی در نهج البلاغه” در شماره بهار و تابستان دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان ” طراحی مدل تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران” در شماره بهار ۱۳۹۳ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت در ایران

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “تحلیلی بر وضعیت تحقق بانکداری اختصاصی در ایران با بهره گیری از نظریه برخاسته از داده ها” در شماره ۷۰ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “طراحی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران” در شماره ۳ سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۳۹۳ فصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان ” طراحی مدل تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران با تأکید بر شناسایی مدل های بازاریابی موثر” در شماره ۱۱ سال ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۳ فصلنامه علمی پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی

 

اخذ پذیرش قطعی برای چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان ” شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی موثر بر تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودر ایران ” جهت چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “تدوین و ارزیابی وضعیت عملکرد استراتژی مراکز آموزش عالی(مورد: دانشگاه علم و هنر یزد)” در شماره ۶ سال ۴ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

 

Publishing the article of “Analysis of gaps in customer knowledge management (CKM), in the Bank(Maskan Banks of Chahar mahal va bakhtiari province)” in Journal of Middle East Applied Science and Technology; Issue 2 (S), Vol .7, 2014

 

Publishing the article of “The Investigation and Identification of Effective and Critical Factors of Religious Tourism and Emphasizing the tourism Qualifications in Fars Province” in Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences; Volume 4 No. S3 issue of January- March, 2015

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان ” شناسایی و اعتبارسنجی عوامل موثر جهت تحقق بازاریابی سبز صنعت خودرو با استفاده از مدل معادلات دستگاه ساختاری” در دوره ۴ شماره ۲ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “سبک شناسی خرید زنان در صنعت پوشاک(مورد: زنان شهر تهران)” در شماره ۱ سال ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۴ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه زنان

 

اخذ پذیرش قطعی برای چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “واکاوی هوش تجاری در دفاتر خدمات گردشگری با رویکرد فازی” جهت چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری

 

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مورد: بانک مهر اقتصاد تهران ” در دوره ۳ شماره ۹ بهار ۱۳۹۴ فصلنامه علمی پژوهشی سیاستهای راهبردی و کلان

 

Acceptance of the article “Identifying and prioritizing critical success factors in field of marketing and promoting cultural tourism in tourism industry of Islamic republic of iran” in Tourism Management Perspective; Under publish

 

Publishing the article of “Rural Tourism Development Strategy (Case Study : Rural city of Jiroft ) the Concept BSC”, in ICP Business ,Economics and Finance, (Volume:3, Issue: 2, May, 2016)

 

Publishing the article of “Analysis of the Business Environment, Rural Tourism Environment of Jiroft with SWOT Approach” in ICP Business, Economics and Finance, (Volume: 3, Issue: 1, May, 2016)

 

اخذ پذیرش قطعی برای چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان “ارزیابی عملکرد نام و نشان تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داده-ها مبتنی بر مدل ارزش ویژه برند (موردمطالعه : شرکت‌های بیمه دانا، ایران، آسیا، البرز)” جهت چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی

 

چاپ مقاله علمی ترویجی با عنوان “طراحی مدلی برای سنجش درجه نابی شرکت های تولیدی با رویکرد مدل تعالی سازمانی EFQM و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه” در شماره پائیز ۱۳۸۸ فصلنامه علمی ترویجی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

چاپ مقاله علمی ترویجی با عنوان ” تحلیلی بر هوش معنوی کارکنان سازمان های خدمت رسان بخش عمومی” در شماره ۲۷ فصلنامه علمی ترویجی اخلاق وابسته به شعبه اصفهان حوزه علمیه قم؛

 

۴- کنفرانس ها و همایش ها

 

پذیرش در بخش ارائه شفاهی و چاپ مقاله با عنوان “ارزشهای اخلاقی و سازمان در مدیریت علوی از منظر نهج البلاغه” در پنجمین جشنواره دو سالانه نهج البلاغه کشور و کسب عنوان سوم در بین بیش از ۴۵۰ مقاله شرکت کننده در بخش دانشجویی در پائیز ۱۳۸۹

 

پذیرش مقاله با عنوان “شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی بخش آموزش عالی(مطالعه موردی: دانشکده مدیریت دانشگاه یزد)” در چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی؛ اردیبهشت ۱۳۸۹

 

پذیرش مقاله در بخش ارائه حضوری همایش نهج البلاغه و علوم انسانی با عنوان ” ارائه الگوی مقایسه ای اخلاق سازمانی مدیران از دو منظر نهج البلاغه و مکاتب غربی” به میزبانی دانشگاه بوعلی همدان در بهار ۱۳۹۰

 

پذیرش مقاله در بخش سخنرانی نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین با عنوان “توسعه خدمت جدید(NSD) و عوامل بحرانی موفقیت(CSFs) مرتبط با آن در حوزه خدمات شهری شهرداری”در تابستان ۱۳۹۱

 

پذیرش مقاله در بخش سخنرانی سومین همایش ملی مدیریت هزینه با عنوان “معرفی رویکردی نوین در هزینه یابی و مدیریت هزینه”در پائیز ۱۳۹۲

 

پذیرش مقاله در نخستین کنفرانس حماسه سیاسی(با رویکردی بر تحولات خاور میانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) با عنوان “شناسایی و ارائه مدل ارزش پیشنهادی مشتریان خاص در بانکداری اختصاصی” در زمستان ۱۳۹۲

 

پذیرش مقاله جهت ارائه مجازی در کنفرانس مدیریت دانش با عنوان شناسایی فاکتورهای بحرانی در اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در شرکت های ارائه دهنده فناوری اطلاعات با استفاده از دیمتل فازی در پائیز ۱۳۹۲

 

پذیرش مقاله در نخستین کنفرانس حماسه سیاسی(با رویکردی بر تحولات خاور میانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) با عنوان “شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشنهادیه ارزش مشتری در صنعت پوشاک(مورد: پوشاک پل)” در زمستان ۱۳۹۲

 

تالیف مقاله سفارشی به درخواست دبیرخانه همایش سیاست های کلی نظام اداری با عنوان ” شایسته سالاری و دانش گرایی در انتصاب مدیران در مدیریت علوی از منظر نهج البلاغه” در بهار ۱۳۹۰

 

تالیف مقاله سفارشی به درخواست دبیرخانه همایش سیاست های کلی نظام اداری با عنوان ” ارائه مدل مفهومی برای زمینه سازی جذب و نگهداری منابع انسانی در مناطق محروم از نگاه امام زین العابدین(ع) در صحیفه سجادیه ” در بهار ۱۳۹۰

 

تالیف مقاله سفارشی به درخواست معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان ” طراحی و تدوین مدل مفهومی اخلاق مدیران از منظر نهج البلاغه” جهت ارائه در همایش سیاست های کلی نظام اداری در بهار ۱۳۹۰

 

کسب عنوان دوم و پذیرش مقاله با عنوان “ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل رابطه خاکستری(مورد: شرکتهای مخابرات استانی)” جهت ارائه شفاهی در چهارمین کنفرانس علمی تخصی مدیریت مالی در پائیز ۱۳۹۰

 

پذیرش و ارائه مقاله با عنوان “تحلیل و بکارگیری مدل کانو در تامین رضایت ارباب رجوع (مطالعه موردی: طراحی وب سایت)” در بخش پوستر سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بازاریابی، ۱۳۸۶

 

پذیرش و ارائه مقاله با عنوان “تحلیل استراتژیک درونی وبیرونی(Swot Analysis) سازمان های آموزشی غیر انتفاعی وغیر دولتی (مورد:موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد)” در بخش پوستر دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران :” آمایش آموزش عالی: نظریه ها و تجارب” اردیبهشت ۱۳۹۱

 

پذیرش و ارائه مقاله با عنوان “بازاریابی سبز و محرک های زیست محیطی صنعت خودرو در صیانت از محیط زیست” در بخش پوستر دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، اردیبهشت ۱۳۹۱

 

پذیرش مقاله با عنوان “شناسایی و طراحی مدل فرآیند خرید بی برنامه ” جهت چاپ در کتاب مقالات دومین کنفرانس بازاریابی و فروش، مهرماه ۱۳۹۱

 

پذیرش و ارائه مقاله با عنوان ” تجزیه و تحلیل ابعاد کیفیت داده سیستم های اطلاعاتی آموزشی دانشگاه ها (مطالعه موردی: سیستم آموزشی جامع گلستان دانشگاه یزد)” در بخش پوستر اولین همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات ، اردیبهشت ۱۳۹۱

 

پذیرش و ا رائه مقاله با عنوان “بازاریابی سبز و تحولی شگرف در صنعت خودرو” در بخش ارائه شفاهی اولین همایش سراسری خودرو، ۱۳۹۱

 

ارائه مقاله با عنوان “شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مورد نیاز برنامه ریزی استراتژیک و تکوین زنجیره آن ها در بخش آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشکده مدیریت دانشگاه یزد)” در بخش پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد

 

پذیرش مقاله با عنوان “تدوین نقشه استراتژی موسسات آموزش غیرانتفاعی با رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC)(مورد:موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد)” در دهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک

 

پذیرش و ارائه مقاله با عنوان ” طراحی مدل S – e- CRM با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: گروه شرکتهای طرفه نگار)”در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ، آذرماه ۱۳۹۲

 

پذیرش و ا رائه مقاله با عنوان “بکارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره در رتبه بندی راهبردهای تدوین شده بانک مسکن چهار محال و بختیاری” در هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، ۱۳۹۳

 

پذیرش و ارائه مقاله با عنوان ” نوآوری در طراحی مدل کسب و کار با تمرکز همزمان بر فناوری محوری و بازارگرایی با استفاده از روش شناسی کیفی”در بخش ارائه شفاهی اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، آبان ماه ۱۳۹۳

 

پذیرش مقاله با عنوان ” تحلیلی بر هوش تجاری دفاتر خدمات گردشگری با رویکرد TOPSIS فازی ” در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، آبان ۱۳۹۳

 

پذیرش مقاله با عنوان ” طراحی مدل ارزش گذاری نیروی انسانی در سازمان های خدماتی(مورد مطالعه: دانشگاه علم و هنر) ” در کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه، مهرماه ۱۳۹۴

 

۵- راهنما و مشاوره پایان نامه

 

راهنما

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “شناسایی عوامل بحرانی موثر بر توسعه گردشگری مذهبی با تاکید بر قابلیت های گردشگری استان فارس” با نمره ۱۸٫۵ و درجه خیلی خوب

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “تحلیلی بر وقوع پدیده ایران هراسی در صنعت گردشگری ایران با استفاده از روش شناسی کیفی” با نمره ۱۹ و درجه عالی

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری و طراحی مدل ارزش پیشنهادی(Value Proposition) مشتری در هتل های یزد” با نمره ۱۸٫۶ و درجه خیلی خوب

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “طراحی نظام ارزیابی عملکرد آژانس های هواپیمایی با بهره گیری از نمودار روابط خویشاوندی و رویکرد کارت امتیازی متوازن” با نمره ۱۸ و درجه خیلی خوب

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “ارزیابی عملکرد مقایسه ای بانک سینا و بانک پاسارگاد با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری فازی” با نمره ۱۸ و درجه خیلی خوب

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” بررسی اثرات توسعه گردشگری بر سطح کیفیت زندگی شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان یزدی)” با نمره ۱۹٫۵ و درجه عالی

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی موثر بر موفقیت(CSFs) پیشبرد برنامه های بازاریابی گردشگری فرهنگی ایران” با نمره ۱۹٫۷۵ و درجه عالی

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” نظام مدیریت هزینه در صنعت گردشگری با بهره گیری از تکنیک تاناکا(مورد مطالعه: اقامت یک شب درهتل های شهر اصفهان) ” با نمره ۱۹٫۵ و درجه عالی

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” مفهوم پردازی و تدوین الگوی رفتار شهروندی اجتماعی(SCB) در صنعت گردشگری ” با نمره ۱۹٫۸ و درجه عالی

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” طراحی مدل ارزش گذاری نیروی انسانی در بخش خدمات با استفاده ازرویکرد حسابداری منابع انسانی در دانشگاه علم وهنر ” با نمره ۲۰ و درجه عالی

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” بررسی دلایل افزایش سفرهای کوله پشتی به ایران در یک سال گذشته ” با نمره ۱۹ و درجه عالی

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” طراحی مدل بازاریابی بین فرهنگی یکپارچه(ICCM) در صنعت گردشگری ” با نمره ۱۷٫۵ از ۱۸

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” شناسایی راهکارهای ارتقاء وضعیت گردشگری استان یزد با بهره‌گیری از نمودار روابط خویشاوندی ” با نمره ۱۸ از ۱۸

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تحلیلی بر کارکردهای بازاریابی یکپارچه در صنعت هتلداری ایران با رویکرد تحلیل شکاف(مورد: هتل های سنتی شهر یزد)” نمره ۱۷٫۵ از ۱۸

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” طراحی مدل بازاریابی درونی سازمان های خدماتی(مورد: بیمارستان خاتم الانبیا شهرستان ایرانشهر)” با نمره ۱۸ از ۱۸

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تحلیل عملکرد موزه های شهر اصفهان با رویکرد کارت امتیازی متوازن و ماتریس SWOT ” با نمره ۱۷٫۵ از ۱۸

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تحلیلی بر جایگاه جاذبه های گردشگری زرتشتیان بر توسعه گردشگری ایران ” با نمره ۱۷٫۵ از ۱۸

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” شناسایی عوامل موثر بر برندسازی شخصی و طراحی مدل آن در ایران” با نمره ۱۷٫۵ از ۱۸

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” طراحی الگوی جایگاه یابی برند در صنعت هتلداری با رویکرد نقشه ذهن مشتری(مورد: هتل صفاییه یزد)” با نمره ۱۸ از ۱۸

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” شناسایی و مفهوم پردازی مدل مناسب رقابت پذیری در مناطق آزاد تجاری(مورد: منطقه آزاد اروند)” با نمره ۱۷:۳۰ از ۱۸

 

استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تحلیلی بر علل کم استقبالی مناطق شمالی کشور به عنوان مقصد گردشگران خارجی و شناسایی راهکارهای بهبود آن” با نمره ۱۶ از ۱۸

 

مشاوره

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “تحلیلی بر میزان وفاداری مشتریان بانک با رویکرد شبکه‌ی عصبی مصنوعی فازی(مورد مطالعه :بانک های ملت شهرستان شیراز)” با نمره ۱۹ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” ارزیابی عملکرد بانک کشاورزی شهرستان یزد در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد BSC و کانو فازی ” با نمره ۱۹٫۵ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد دومرحله ای تئوری خاکستری و تکنیک تحلیل پوششی داده ها(مورد:شرکت های مخابرات استانی)” با نمره ۲۰ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تحلیل هوش سازمانی و ارتباط آن با نابی سازمان در صنایع نساجی  (مطالعه موردی: صنایع نساجی استان یزد)” با نمره ۱۸٫۲۵ و درجه خیلی خوب

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تدوین نقشه استراتژی(Strategy Map) موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)واعتبارسنجی آن با مدل یابی معادلات ساختاری(SEM)” با نمره ۱۹٫۷۵ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تحلیلی بر عوامل بحرانی موفقیت (CSF)شهرداری ها در حوزه توسعه خدمات جدید(NSD) با استفاده از دستگاه معادلات ساختاری(SEM) (مورد: شهرداری منطقه ۱ تهران)” با نمره ۱۹٫۷۵ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” طراحی مدل مدیریت هزینه طراحی محصول با رویکرد ترکیبی تاناکا و grey ” با نمره ۱۹٫۲۵ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری منابع انسانی در صنعت برق با استفاده از تکنیک های تئوری خاکستری، تحلیل رابطه خاکستری و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان فارس)” با نمره ۱۸ و درجه خیلی خوب

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تحلیل عوامل موثر بر مصرف آب و رتبه بندی عوامل موثربر مدیریت مصرف (مطالعه موردی مشترکین آب روستایی استان فارس)” با نمره ۱۸٫۵ و درجه خیلی خوب

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” بررسی اثرات فرهنگ سازمانی بر تحقق بازارگرایی در بانک مهر اقتصاد” با نمره ۱۸٫۵ و درجه خیلی خوب

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب بانک توسط مشتریان با استفاده از تکنیک‌های دیمتل فازی و تاپسیس فازی (مورد: شهروندان اصفهانی)” با نمره ۱۸ و درجه خیلی خوب

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” طراحی مدل عوامل موثر بر فرآیند خرید بی برنامه در شهروندان تهرانی و یزدی با استفاده از دستگاه معادلات ساختاری” با نمره ۱۹٫۸ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تدوین استراتژی های رقابتی بانک مسکن با استفاده از نقشه استراتژی و مدل پورتر” با نمره ۱۹ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر تحقق بازاریابی سبز در صنعت خودرو ایران با استفاده از دستگاه معادلات ساختاری” با نمره ۱۹ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “تحلیلی بر عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از دستگاه معادلات ساختاری و رویکرد شبکه های عصبی” با نمره ۱۹٫۵ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “اندازه گیری درجه تحقق پیشنهاد ارزش با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها در صنعت پوشاک” با نمره ۱۸٫۵ و درجه خیلی خوب

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “طراحی مدل شکل گیری برند در صنعت مواد غذائی با بهره گیری از مدل پویایی سیستم ها” با نمره ۱۹ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “بررسی شاخص های اساسی کسب و کار و طراحی مسیر موفقیت کسب وکار با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری(خوشه نساجی شهرستان یزد)” با نمره ۱۹ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “طراحی نظام نوین ارزیابی عملکرد درشرکت سهامی آب منطقه ای استان یزد با استفاده ازتئوری خاکستری ،کارت امتیازی متوازن و مدل تحلیل شکاف ” با نمره ۱۸٫۷۵ و درجه خیلی خوب

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” به کارگیری نظام شنیدن صدای مشتری در توسعه خدمت جدید سازمانهای خدمات اجتماعی(مورد:سازمان تامین اجتماعی استان یزد)” با نمره ۱۸٫۷۵ و درجه خیلی خوب

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” برنامه ریزی استراتژیک سازمان گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی اصفهان با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن” با نمره ۱۸٫۲۵ و درجه خیلی خوب

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تحلیلی بر چابکی شرکت های دانش بنیان با رویکرد EFQM و تئوری خاکستری” با نمره ۱۹ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تحلیلی بر عملکرد خوشه صنعتی نساجی یزد با استفاده از تئوری محدودیت ها و تئوری خاکستری” با نمره ۱۹٫۵ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” شناسایی انگیزه های زنان از سفر و ارائه الگوی رفتاری آنان ” با نمره ۱۹٫۷۵ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” بررسی جایگاه تصویر ذهنی ساکنان شهر اصفهان نسبت به توسعه گردشگری آن” با نمره ۱۹٫۲۵ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “نقش فرهنگ سازمانی، بازارگرایی و تعهد سازمانی بر عملکردسازمان؛ مورد مطالعه شرکت برق استان یزد ” با نمره ۱۸٫۲۵ و درجه خیلی خوب

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” شناسایی وسنجش عوامل موثر در میزبان خانگی مرتبط بر توسعه گردشگری در مناطق توریستی ” با نمره ۱۸ و درجه خیلی خوب

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “تحلیلی بر کیفیت خدمات آنلاین در حوزه‌ی گردشگری با بهره گیری از تئوری خاکستری و ویکور فازی ” با نمره ۱۹٫۵ و درجه عالی

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “ذائقه شناسی گردشگران در قالب الگوهای رفتار مصرف کننده با بهره گیری از دستگاه معادلات ساختاری ” با نمره ۱۸٫۵ و درجه خیلی خوب

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “تدوین استراتژی توسعه گردشگری با روش BSC (مطالعه موردی: روستاهای گردشگری شهرستان جیرفت)” با نمره ۱۷٫۵۰ از ۱۸

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “الگوپردازی و طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر ساخت تبلیغات تلویزیونی مناسب برای کودکان ۵ تا ۱۰ سال در استان یزد” با نمره ۱۷٫۶۰ از ۱۸

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذابیت مقصد گردشگری ایران برای گردشگران ترک با بهره گیری از مدل SWOT” با نمره ۱۷٫۸ از ۱۸

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “آسیب شناسی جایگاه بازاریابی الکترونیکی و ارائه راهکار موثر برای ارتقا آن با رویکرد فازی” با نمره ۱۷ از ۱۸

 

استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان “شناسایی راهبردهای توسعه گردشگری راه ابریشم با رویکردهای ترکیبی SWOT و SRP” با نمره ۱۷٫۶۰ از ۱۸

 

داوری

 

داور خارجی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” شناسایی اولویت های بهبود زنجیره تامین در صنعت نساجی با استفاده از روش فازی” متعلق به دانشگاه علم و هنر

 

داور خارجی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان ” ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی(مورد: شرکت های بیمه شهرستان بروجن)” متعلق به دانشگاه علم و هنر

 

داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان”طراحی مدل سنجش رضایت مشتریان بیمه استان البرز” متعلق به پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تبیین رویکرد آینده پژوهی در صنعت فرش با بهره گیری از مبانی تجارت الکترونیک” متعلق به دانشگلاه علم و هنر

 

داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان ” بررسی تاثیر نقش اعتماد و وابستگی در تسهیم دانش در سیستم های اطلاعاتی (مورد : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شیراز) متعلق به دانشگاه علم و هنر

 

داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان”ارزیابی تاثیر ارزش مورد انتظار مشتریان شرکت همکاران سیستم فارس بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)” متعلق به پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان ” بررسی تاثیر کیفیت خدمات برند بر وفاداری مشتری با تعدیلگری ارزش ویژه برند(مورد:برند فرش دستباف شفقی تبریز)” متعلق به دانشگاه علم و هنر

 

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان ” بررسی تاثیر قابلیت استفاده شده و شهرت ادراک شده بر وفاداری به وب سایت با تعدیلگری میزان آشنایی افراد(مورد: سایت شهر فرش)” متعلق به دانشگاه علم و هنر

 

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان ” بررسی تاثیر اعتماد بر تجارت الکترونیک، خرید آنلاین محصولات گردشگری در ایران” متعلق به دانشگاه علم و هنر

 

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان ” طراحی مدل فرآیندهای CRM عملیاتی برای یک فروشگاه برخط؛ با تاکیر بر قابلیت های وب سایت” متعلق به پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان ” بررسی اثرات فرهنگ بر واکنش های رفتاری مشتریان در صنعت خودرو” متعلق به پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد ارشد تحت عنوان ” بررسی تأثیر ویژگی های فروشگاه اینترنتی بر روی تبلیغات توصیه ای اینترنتی (بررسی بازار کنسول های بازی کامپیوتری)” متعلق به پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان ” بررسی تأثیر تبلیغات اینترنتی بر قصد خرید محصولات فیلم و سریال شبکه های خانگی” متعلق به پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان ” تأثیر موسیقی پس‌زمینه‌ی فروشگاه بر رفتار خرید مشتریان” متعلق به پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان ” طراحی کمپین تبلیغاتی برای معرفی فرش دستباف کاشان در بازارهای داخلی ایران ” متعلق به پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

۶- عضویت در مجامع علمی

 

عضو هیات علمی نهمین کنفرانس بین المللی برند برگزار شده در بهمن ماه ۱۳۹۳

 

عضو هیات علمی اولین کنفرانس بین المللى حسابدارى، مدیریت و نوآوری در کسب و کار برگزار شده در شهریور ماه ۱۳۹۴

 

عضو هیات علمی اولین کنفرانس بین المللى حسابداری و مدیریت در هزاره سوم برگزار شده در دی ماه ۱۳۹۴

 

عضو هیات داوران تنها ژورنال ISI مدیریتی ایران(Iranian Journal of Management Studies (IJMS)) متعلق به پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

۷- همکاری و اجرای پروژه های تحقیقاتی

 

همکار اصلی در طرح پژوهشی با عنوان « طراحی مدل مناسب سنجش بهره وری نیروی انسانی مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد». مجری این طرح جناب آقای دکتر صدر آبادی از اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه یزد می باشند و این طرح با ۴ امتیاز پژوهشی به تصویب رسیده است

 

همکار اصلی در طرح پژوهشی با عنوان « شناسایی و رتبه بندی موانع موثر بر عدم ارتقای زنان به پست های مدیریتی سازمان های دولتی». مجری این طرح جناب آقای دکتر سید حبیب اله میرغفوری از اعضای هیات علمی و ریاست محترم دانشکده مدیریت دانشگاه یزد می باشند و این طرح با ۵ امتیاز پژوهشی به تصویب رسیده است

 

همکار پروژه در طرح پژوهشی با عنوان «بررسی قوانین و اولویت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد اقتصادی یزد و ارائه طرح های توجیهی و فنی مبتنی بر آن در این منطقه». مجری این طرح شرکت نساج رایانه پرداز متعلق به پارک علم و فناوری یزد می باشد

 

همکار پروژه در طرح پژوهشی با عنوان « بررسی شیوه های تامین مالی شرکت های سرمایه پذیر در بانک صنعت و معدن ». مجری این طرح اداره آموزش و تحقیقات بانک صنعت و معدن می باشد

 

مجری پروژه ” تدوین صلاحیت های حرفه ای مدیران منابع انسانی یکی از سازمان های مادر تخصصی کشور” به درخواست یکی از سازمان های هلدینگ کشور

 

مجری طرح پژوهشی یکی از سازمان های دولتی کشور با عنوان آسیب شناسی صادرات این سازمان به برخی کشورهای هدف

 

همکار اصلی در یکی از موسسات پژوهشی تابعه یکی از وزارت خانه های کشور در پروژه تحقیقاتی با عنوان تدوین مدل شایستگی های رهبری مدیران تابعه وزارت با توجه به جهت گیری های راهبردی وزارت متبوع

 

مجری پروژه “سنجش میزان آمادگی واحدهای منابع انسانی یکی از سازمان های هلدینگ جهت تحقق استراتژی های کسب و کار” به درخواست یکی از سازمان های هلدینگ کشور

 

همکار اصلی در پروژه ” شناسایی و الگوبرداری مبانی برون سپاری منابع انسانی در ساختار سازمان های دانش بنیان” به درخواست یکی از سازمان های هلدینگ کشور

 

مجری پروژه ” طراحی و ترسیم ساختار معاونت های منابع انسانی در ساختار هلدینگ” به درخواست یکی از سازمان های هلدینگ کشور

 

همکار اصلی در یکی از موسسات تحقیقاتی پژوهشی تابعه یکی از وزارت خانه های کشور در پروژه تحقیقاتی تحت عنوان ” طراحی مدل بازیابی سرمایه های فکری از دست رفته”

 

مجری پروژه “تدوین استراتژی کسب و کار شرکت تندر صحرا با استفاده از کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی” در سال ۱۳۹۱

 

مجری پروژه “تدوین مدل کسب و کار مجتمع صنعتی میلاد” در سال ۱۳۹۱

 

مجری پروژه “تحقیقات بازار برند آلارز سوئیس در بازار ایران” در سال ۱۳۹۲

 

مجری پروژه “تدوین مدل IDP کارکنان کلیدی یکی از هلدینگ های بزرگ صنعتی کشور” در سال ۱۳۹۳

 

مجری پروژه “تحقیقات بازار در جهت توسعه شبکه کسب و کار محصولات کنجدی استان یزد” به کارفرمایی شرکت شهرک های صنعتی استان در سال ۱۳۹۳

 

مجری پروژه بازارشناسی و تحلیل بازار برای برند apivita یونان جهت حضور در بازار ایران در زمستان ۱۳۹۴

 

۸- تدریس و برگزاری دوره های کاربردی

 

تدریس مستمر دروس مبانی سازمان و مدیریت و تجزیه تحلیل سیستم ها و روش ها در مقطع کاردانی و کارشناسی در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد از نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶-۸۵ تا نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷-۸۶

 

تدریس دروس بازاریابی بین الملل، تحقیقات بازاریابی و سمینار در مسائل بازاریابی در موسسه آموزش عالی البرز طی سال تحصیلی ۹۲-۹۱

 

تدریس مداوم دروس تئوری های پیشرفته مدیریت، خط مشی گزاری در صنعت جهانگردی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته در گردشگری، مدیریت استراتژیک گردشگری، بازاریابی خدمات و محصولات گردشگری، تحلیل رفتار مصرف کننده در صنعت گردشگری، اصول بازاریابی خدمات و محصولات در صنعت گردشگری، سمینار در مسائل مدیریت صنعتی، سمینار در مسائل بازاریابی گردشگری، سمینار در مسائل برنامه ریزی و توسعه گردشگری، بازاریابی بین المللی در جهانگردی، اصول روش تحقیق در جهانگردی، مدیریت واردات و صادرات، بازارشناسی و تحلیل مسائل بازار، بازرگانی بین الملل، تجارت بین الملل و کاربرد آن در صنعت فرش با رویکرد تجارت الکترونیک، مدیریت برند و تبلیغات، مدیریت زنجیره تامین و واردات، بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته، بازاریابی بین الملل و صادرات، استراتژی های بازرگانی بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مدیریت گردشگری، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی در دانشگاه علم و هنر از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰- ۸۹ تاکنون

 

تدریس دروس بازرگانی بین الملل، تحقیقات بازار، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازاریابی در مقطع کارشناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران از نیمسال دوم ۹۴-۹۵ تاکنون

 

تدریس دروس بازارشناسی و تحلیل مسائل بازار، بازرگانی بین الملل و تحقیقات بازار، مدیریت واردات صادرات، بازاریابی بین الملل، سمینار در مسائل بازرگانی، مدیریت منابع انسانی، روش تحقیق، بازاریابی آنلاین، سمینار در مسائل بازاریابی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ای مدیریت اجرایی، مدیریت بیمه و مدیریت بازرگانی در پردیس فارابی دانشگاه تهران در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵ تاکنون

 

همکاری با مدرسه تبلیغات و برندینگ ایده به عنوان مدرس دوره های تحقیقات بازار، دوره تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)، دوره تدوین طرح بازاریابی(Marketing Plan)، دوره مدیریت بازاریابی و فروش، دوره اصول و مهارت های مذاکرات و فروشندگی حرفه ای و دوره MBA برندینگ، طرح ریزی رسانه(Media planning) این موسسه از سال ۱۳۹۲ تاکنون

 

مدرس دوره مقدماتی بازاریابی و فروش در کورس مشترک MBA برندینگ برگزار شده توسط مدرسه تبلیغات و برندینگ ایده و دانشگاه IBS استانبول در سال ۲۰۱۴

 

برگزاری دوره جامع مدیریت بازاریابی و فروش در صنعت مواد غذایی به مدت ۴۵ ساعت در سطح تولید کنندگان خوشه کنجد استان یزد به سفارش خوشه کنجد استان یزد در تابستان ۱۳۹۳

 

برگزاری دوره جامع مدیریت بازاریابی و فروش به مدت ۹۶ ساعت در سطح تولید کنندگان بخش های مختلف استان یزد به سفارش شرکت شهرک های صنعتی استان یزد در پاییز و زمستان ۱۳۹۳ و بهار ۱۳۹۴

 

مدرس دوره LMS فنون و روش های ارزیابی عملکرد برگزار شده توسط مجتمع فنی تهران در پائیز ۱۳۹۳

 

مدرس دوره های اصول و فنون مذاکرات، زبان بدن متعلق به دوره های EMBA برگزار شده توسط مجتمع فنی البرز از سال ۱۳۹۳ تاکنون

 

برگزاری کارگاه ۸ ساعته تدوین طرح کسب و کار(Business Plan) به سفارش دانشگاه علمی کاربردی استان یزد برای اساتید کارآفرینی دانشگاه های علمی کاربردی این استان در زمستان ۱۳۹۳

 

برگزاری دوره آموزشی ۲۰ ساعته بازاریابی و فروش به سفارش شرکت موج مثبت استان یزد در زمستان ۱۳۹۳

 

برگزاری سمینار آموزشی ۲۷ راهکار ارتقا فروش در بازارهای نوروزی به سفارش شرکت موج مثبت استان یزد در اسفند ۱۳۹۳

 

مدرس مبحث بازاریابی و فروش دوره جامع مهارت افزایی کارآفرینان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شده توسط واحد البرز مجتمع فنی تهران در زمستان ۱۳۹۳

 

برگزاری دوره های مختلف بازاریابی و فروش برای کارکنان MTN Irancell در فصول مختلف سال ۱۳۹۴

 

برگزاری دوره یک روزه فروش مستقیم Direct selling برای مدیران منطقه ای ایرانسل در پائیز ۱۳۹۴

 

برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و فروش در صنعت تلکام برای رایتل در زمستان ۱۳۹۴

 

برگزاری سمینار بازاریابی و فروش در دوران رکود در استان یزد در زمستان ۱۳۹۴

 

برگزاری دوره ۸ ساعته بازاریابی آنلاین برای موسسه ایده در بهار ۱۳۹۵

 

برگزاری سمینار هدفگذاری فروش در سال ۱۳۹۵ برای شرکت های پارک علم و فناوری یزد در بهار ۱۳۹۵

 

برگزاری دوره ۸ ساعته مدیریت شبکه های اجتماعی و بازاریابی آنلاین برای موسسه ایده در تابستان ۱۳۹۵

 

۹- سایر سوابق علمی

 

کسب عنوان نخبگی از بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۸۷

 

کسب عنوان دانشجوی ممتاز و مبتکر در اولین جشنواره ممتازین، مبتکرین و مخترعین بسیج دانشجوئی استان یزد در سال ۱۳۸۳ با طرح “طراحی قالب کاربردی نرم افزار تکنیک AHP ”

 

آشنایی با برخی نرم افزارهای کاربردی مدیریت و صنایع و تدریس برخی از آن ها از جمله نرم افزار SPSS

 

طراحی نرم افزارهای کاربردی در حوزه های مدیریت و صنایع مانند نرم افزار سنجش درجه نابی صنایع، نرم افزاری برای بودجه ریزی و کنترل بودجه سازمان های آموزشی، نرم افزاری جهت برنامه ریزی خرید در سازمان های آموزشی، نرم افزاری برای کنترل موجودی انبار کالا، نرم افزار ثبت و کنترل اموال، نرم افزار ارزشیابی عملکرد کارکنان، محاسبه و پرداخت حقوق و نرم افزاری برای انجام محاسبات تکنیک TOPSIS فازی

 

ب) سوابق فرهنگی

 

عضویت در انجمن علمی گروه مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی به مدت دو دوره(یک دوره دبیر انجمن)

 

عضویت در شورای صنفی دانشگاه در مقطع کارشناسی به مدت دو سال

 

موسس و دبیر کانون ورزشی دانشگاه در مقطع کارشناسی به مدت دو سال

 

دبیر هیات تحریریه نشریه دانشجویی علمی تخصصی مسیر هدف به مدت یک سال(این نشریه در اولین جشنواره ممتازین، مبتکرین و مخترعین بسیج دانشجوئی استان یزد جزء سه نشریه برتر دانشجویی استان یزد در سال ۱۳۸۳ قرار گرفت)

 

مدیر مسئول نشریه علمی تخصصی انجمن علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد به مدت یک سال

 

حضور در شماره های مختلف روزنامه فرصت امروز به عنوان کارشناس حوزه کسب و کار و ارائه مصاحبه های فنی تخصصی در باب مسائل مختلف کسب و کار

 

ج) سوابق حرفه ای

 

فعالیت در بخش مهندسی برنامه ریزی شرکت پلی استر استان یزد به عنوان مدیر آموزش و دبیر کمیته ISO در سال ۱۳۸۴

 

فعالیت در حوزه معاونت پشتیبانی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد به عنوان مدیر بودجه و تشکیلات از شهریور ۱۳۸۶ تا پایان اسفند ۱۳۸۶

 

همکاری با یکی از سازمان های دولتی کشور در حوزه پیاده سازی و به کارگیری مدل تعالی سازمانی در حوزه های ۳ و ۷ مدل سرآمدی EFQM طی شش ماه اول سال ۱۳۸۷

 

طراحی سیستم های مدیریت مشارکتی، گروه های حل مساله و نظام پیشنهادات برای یکی از سازمان های دولتی کشور

 

عضویت در گروه مشاوران جوان یکی از سازمان های دولتی طی سال های۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

 

مشاور و همچنین ارزیاب حوزه مطالعات و برنامه ریزی راهبردی یکی از سازمان های دولتی کشور طی سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹

 

طراحی نرم افزار ارزیابی عملکرد واحدهای صنعتی بر اساس شاخص ها و اهداف راهبردی مبتنی بر نقشه استراتژی برای سازمان مزبور

 

ارزیاب و مشاور صنعتی سازمان مزبور در تدوین و بازنگری نقشه راهبردی واحدهای تابعه مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن

 

مشاوره و همکاری در انجام برخی طرح های کسب و کار در شرکت توسعه اعتماد مبین ( شرکت مادر تخصصی و سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران)طی سال ۱۳۸۹

 

مشاور و عضو تیم “تدوین استراتژی های منابع انسانی یکی از سازمان های مادر تخصصی کشور با رویکرد و کاربرد کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی” طی سال ۱۳۹۰

 

مشاور د رمسائل مختلف کسب و کار مدیر عامل گروه عرفان نمایندگی انحصاری برندهای Microline و SERTEX ترکیه در ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون

 

طراحی و استقرار نظام مدیریت ارتباط با مشتریان( CRM ) در یکی از شرکت های تابعه گروه عرفان در سال ۱۳۹۰

 

طراحی و استقرار سیستم حسابداری و مدیریت انبار در یکی از شرکت های گروه عرفان در سال ۱۳۹۱

 

مشاور مدیریت عامل یکی از صنایع فعال در حوزه تولید البسه و سامانه های رفع آلودگی و تصفیه آب متعلق به یکی از هلدینگ های صنعتی کشور طی سال های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۱

 

ارزیاب و عضو تیم کانون ارزیابی(Assessment Centre )متعلق به یکی از سازمان های بزرگ دولتی کشور طی سال های ۱۳۹۰ تاکنون

 

عضو تیم اصلی تدوین استراتژی های صادراتی یکی از وزارت خانه های کشور از سال ۱۳۹۱ تاکنون

 

مدیر بازاریابی و تبلیغات شرکت تندر صحرا از سال ۱۳۹۱ تاکنون

 

مشاور تدوین استراتژی گروه مادر تخصصی طرفه نگار صاحب برند نرم افزارهای حسابداری هلو، ‌هلیا، اسپاد و بسیاری محصولات و خدمات دیگر در حوزه فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۱

 

مدیر ارشد توسعه بازار و مشتری گروه مادر تخصصی طرفه نگار صاحب برند نرم افزارهای حسابداری هلو، ‌هلیا، اسپاد و بسیاری محصولات و خدمات دیگر در حوزه فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۲

 

مدیر عامل شرکت مشاوره مدیریتی طرفه نگار ارائه دهنده خدمات آموزشی و مشاوره ای در حوزه خدمات حسابداری و مدیریت کسب و کار در ۱۳۹۲

 

مشاور مدیر عامل گروه ثبت شرکت های فکر برتر در سال ۱۳۹۲

 

ریاست هیات مدیره شرکت بازارپژوهان ایساتیس پارسه ارائه دهنده و برگزار کننده کمپین های تخصصی در حوزه بازاریابی و فروش و همچنین انجام پروژه های تحقیقاتی از شهریور ۱۳۹۲ تاکنون

 

مشاور مدیر عامل شرکت سازه های نوین کریج بن در زمینه طرحریزی راهبردی و تدوین استراتژی شرکت و همچنین سایر مبانی مرتبط با مدیریت بازار، مدیریت منابع انسانی و … از زمستان ۱۳۹۳ تاکنون

 

مشاور معاون وزیریکی از وزارت خانه های کشور در راستای تدوین مدل کسب و کار(Business Plan) صادرات و نظام ارزیابی عملکرد صادراتی سازمان های وزارت خانه مزبور از بهمن ۱۳۹۱ تا خرداد ماه ۱۳۹۴

 

همکاری با شرکت همراه صنعت راستین در زمینه ارائه مشاوره بازاریابی و کسب وکار در حوزه مسائل صادراتی از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون

 

مشاور بازاریابی و فروش صنایع غذایی مامیشا از تابستان ۱۳۹۳ تا تابستان ۱۳۹۴

 

مشاور بازاریابی و توسعه بازار شرکت تی پا طی پائیز و زمستان ۱۳۹۳

 

مشاور مدیرعامل گروه ساتراپ در مسائل مختلف مدیریت از زمستان ۱۳۹۳ تاکنون

 

مشاور هیات مدیره شرکت اعتماد در مسائل مختلف مدیریت از زمستان ۱۳۹۳ تاکنون

 

مشاور مدیرعامل گروه دایره دید در بخش بازاریابی و فروش در سال ۱۳۹۳

 

مشاور دفتر طراحی و توسعه مهندسی رازی در تدوین پکیج طرح ریزی راهبری، طرح کسب و کار و نقشه راه مجموعه از زمستان ۱۳۹۳ تا انتهای ۱۳۹۴

 

مشاور در مسائل بازار و فروش مدیر عامل شرکت دلتا تجارت آپادانا نمایندگی انحصاری برند SENSI چین در ایران در سال ۱۳۹۳

 

مشاور تدوین استراتژی و طراحی کمپین آژانس تبلیغاتی تیراژه فیلم در تابستان و پائیز ۱۳۹۴

 

ارائه مشاوره ساعتی به مدیران کسب وکار برندهای مختلف در حوزه های مختلف مدیریت و کسب و کار از زمستان ۱۳۹۴ تاکنون

 

مشاور مدیرعامل و هیات مدیره شرکت آلتون رای در بخش بازرگانی و فروش سیستم های روشنایی از زمستان ۱۳۹۴ تاکنون

 

مشاور مدیرعامل و هیات مدیره شرکت بیستون کویر در مسائل مختلف مدیریت از زمستان ۱۳۹۴ تاکنون

 

مشاور مدیرعامل در مسائل بازرگانی و اجرایی موسسه تبلیغات محیطی دیباگران راه فردا(دیبا رسانه) کرج از ابتدای سال ۱۳۹۵

درباره نویسنده